About

Land Service is a 105 year old environmental oriented youth organisation which is accessible to everyone. We strive to improve a love for as well as the protection of the environment and our natural resources. Sincere diligence forms part of all Land Service members and it is for this reason that the slogan of Land Service “Facta Non Verba” which means deeds and not words can be executed practically. Our values are Love for God, Love for Fellowman, Love for Nature and Servitude which are incorporated in our delivery of service and aimed at honing South African youths’ talents and spirituality to equip them with skills to deal with the challenges and problems they face on a day to day basis. Mutual appreciation and respect for other cultures are also stimulated in Land Service. Land Service contributes substantially to the delivery of citizens who make a difference; who are responsible, loyal, confident, life skilled and have initiative. We lead youth to a balanced adulthood by developing their hearts, hands and heads

Vision

Land Service is an environment-based youth programme. It strives to equip the youth in the management and preservation of the environment in its totality. The use of educational environment-based activities and techniques are used to reach this goal.

Visie

To be a genuine member of the Land Service Movement (to care, be involved in and to DO with regard to all environmental issues) so that it will be available to and will become a way of life to each and every South African. In this way it will mean that Land Service members will better the environment in which they live and thus be proudly South African as they make a difference.

Mission

Land Service is an environment-based youth programme. It strives to equip the youth in the management and preservation of the environment in its totality. The use of educational environment-based activities and techniques are used to reach this goal.

Missie

Landsdiens is ’n omgewingsgerigte jeugbeweging. Dit streef daarna om die jeug vaardig te maak in die hantering en bewaring van die omgewing in sy totaliteit. Om dié doel te bereik, word van opvoedkundige omgewingsgerigte aktiwiteite en tegnieke gebruik gemaak.

Lidmaatskap

Die Landsdiensbeweging is toeganklik vir alle persone wat hulself met die doelstellings van die Beweging kan vereenselwig. Hoewel meeste van die klubs binne die fases van die formele opvoedingstelsel (laerskole, hoërskole en tersiëre instellings) bedryf word, word gesinsklubs en belangegroepe (Voëlkyk-, stap-,uitreik-, lees-, handvaardigheidsklubs, en dies meer) met graagte geakkommodeer. Individue kan ook by die Landsdiensbeweging affilieer. Lede en klubs word amptelik geregistreer.

Membership

The Land Service movement is accessible to all people who are able to endorse all the pillars (or loves) and aims of the movement. Although most of the clubs are centred and driven around the formal education system (primary, secondary and tertiary institutions) family clubs and special interest groups (bird watching-, hiking-, outreach-, reading-, arts and craft clubs as well as other special interest groups) are accommodated. Individuals can also be affiliated with the Land Service Movement. Members and clubs are officially registered.

 

Wat bied Landsdiens sy Lede?

 • Gesonde, stimulerende aktiwiteite, kampe en projekte
 • Positiewe en verskilmakende insette ter bevordering van ’n gesonde aarde
 • Gesonde en skeppende vryetydsbesteding
 • Geleentheid tot selfverwesenliking
 • ’n Praktiese en stimulerende toekenningstelsel
 • Geleentheid tot diens aan die gemeenskap
 • ’n Klimaat vir kameraadskap en samehorigheid
 • Geleentheid vir ontplooiing tot gebalanseerde volwassenheid
 • Kennis en ervaring
 • Ontwikkeling van praktiese – en lewensvaardighede

What Land Service offers to its Members?

 • Healthy, stimulating activities, camps and projects
 • Positive input and making a difference to improvement of a healthy earth
 • Healthy and creative spending of leisure time
 • Opportunity for self-realisation
 • A practical and stimulating award system
 • Opportunities for service to the community
 • A climate for companionship as well as solidarity
 • Opportunities to unfolding a balanced adulthood
 • Knowledge and experience
 • Development of practical – and life skills

Die Beweging bevorder sy produkte deur die stig van aktiewe klubs, wat Landsdiens prakties en stimulerend uitleef, deur middel van:

Vaardigheidsontwikkelingsprojekte

Uitstallings • Opvoerings • Deelname aan buitelugopleidingsprogramme • Avontuurprojekte • Handvaardigheidsopleiding

Bewaring

Besoek natuurreservate saam met spesialis instrukteurs en gidse • Georganiseerde besoeke aan instellings van natuurgeskiedenis, wetenskap en kultuur • Parkontwikkeling en groensone bewaring • Inligtingsessies en besprekings oor omgewingsaangeleenthede

Opvoedkundige stimulering

Buitelugopvoedingsprogramme • Tema gebaseerde kompetisies • Gesonde lewenstyl

Arbeid

Aanpak van rehabilitasieprojekte • Boomplant en verfraaiingsprojekte • Volhoubare voedselproduksie

Kultuur

Bevordering van multikulturele aktiwiteite en deelname • Leierskapsontwikkeling • Sosiale vaardigheidsontwikkeling

Gemeenskapsdiens

Besoeke aan instellings soos ouetehuise en hospitale • Strand-, rivier- en parkopruimingsaksies

The movement promotes its services through the formation of clubs which make Land Service practical and stimulating using the following methods:

Skills development projects

Exhibitions • Concerts • Participation in open air programmes • Adventure projects • Craft - and skills training

Conservation

Visit nature reserves accompanied by specialised instructors and guests • Organised visits to institutions which feature the history of nature, science and culture • Development of park and green zone conservation • Information sessions and discussions regarding environmental issues

Educational stimulation

Open air educational programmes • Themed competitions • Healthy lifestyles

Labour

Taking on rehabilitation projects • Tree planting and beautifying projects • Sustainable food production

Culture

Improvement of multicultural activities and participation • Leadership development • Social skills development

Community Service

Visits to institutions such as old age homes and hospitals • Beach-, river- and park clean-ups